ค้นหาข้อมูล


Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เข้าสู่ระบบ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

สังกัดวัด

1

สามเณรกฤษณะพงศ์  บัวแพง

กุศลสมาคร

2

สามเณรกันตพงษ์  หาระมี

กุศลสมาคร

3

สามเณรจีระศักดิ์  อาสานอก

กุศลสมาคร

4

สามเณรนพเก้า  หอมทวนลม

กุศลสมาคร

5

สามเณรบัณฑิต  พรหมขำ

กุศลสมาคร

6

สามเณรบุญภูมิ  ทรายทอง

กุศลสมาคร

7

สามเณรพีรพัฒน์  เหลืองวงศ์งาม

ชัยภูมิการาม

8

สามเณรไพรงาม ฉิมเงิน

กุศลสมาคร

9

สามเณรภานุวัฒน์  ภาวงค์

กุศลสมาคร

10

สามเณรมนัฐฐ์  ภาสีห์สุขชัย

กุศลสมาคร

11

สามเณรวราวุธ  เกษทองมา

กุศลสมาคร

12

สามเณรอรรถกร  ไชยนคร

กุศลสมาคร

13

สามเณรอรรถชัย  แซ่ตั้ง

กุศลสมาคร

14

สามเณรบัณฑิต สังข์อุดม

ถาวรวราราม

15

สามเณรสุเทพ ทองอ่ำ

ถาวรวราราม

16

สามเณรสุพัฒน์ บัวปลอด

ถาวรวราราม

17

สามเณรอานนท์ นินสูงเนิน

ถาวรวราราม