ค้นหาข้อมูล


Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เข้าสู่ระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

สังกัดวัด

1

สามเณรทรงสิทธิ์  ดวงแก้ว

กุศลสมาคร

2

สามเณรโรจนศักดิ์  ดวงกันยา

กุศลสมาคร

3

สามเณรสิทธิชัย  หยกบุญเรือง

กุศลสมาคร

4

สามเณรสุริยะ  ทับทิมทอง

กุศลสมาคร

5

สามเณรภัทร์ธันภพ  ภาสีห์สุขชัย

กุศลสมาคร

6

สามเณรสนธยา  คล้ายศร

กุศลสมาคร

7

สามเณรฉัตรชัย  คนเพียร

กุศลสมาคร

8

สามเณรณภัทร   พานิช

ถาวรวราราม

9

สามเณรพราย     

ถาวรวราราม

10

สามเณรพิชญุตม์ บุญบัว

ถาวรวราราม

11

สามเณรสายนรินทร์ แก้วจีน

ถาวรวราราม