ค้นหาข้อมูล


Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เข้าสู่ระบบ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

สังกัดวัด

1

สามเณรนาวิน จันนา

กุศลสมาคร

2

สามเณรศุภกร  จันทร์แก้ว

กุศลสมาคร

3

สามเณรศุภกร  เข็มทอง

กุศลสมาคร

4

สามเณรอานนท์  ลิ้มเจริญ

กุศลสมาคร

5

สามเณรภูวดล บุญธานี

กุศลสมาคร

6

สามเณรกฤษฏา   จันทร์ทอง

ถาวรวราราม

7

สามเณรกิตติวรา สวัสดิ์ทวี

ถาวรวราราม

8

สามเณรชนะศักดิ์ บรรเทา

ถาวรวราราม

9

สามเณรณัฐพล ธาตุดี

ถาวรวราราม

10

สามเณรปรีชา บุญหลง

ถาวรวราราม

11

สามเณรสธน กลิ่นประทุม

ถาวรวราราม

12

สามเณรสรยุทธ   แซ่ลิ้ม

ถาวรวราราม

13

สามเณรอติชาติ ทองอิ่ม

ถาวรวราราม

14

สามเณรอารุณ หลวงโภคา

ถาวรวราราม