ค้นหาข้อมูล


Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เข้าสู่ระบบ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ที่

ชื่อ-นามสกุล

สังกัดวัด

1

สามเณรปริญญา  ปีสะอาด

กุศลสมาคร

2

สามเณรภูวนัย  ช่อทัยสงค์

กุศลสมาคร

3

สามเณรอรุณสุข  ชมพู

กุศลสมาคร

4

สามเณรอำพล บัวทอง

กุศลสมาคร

5

สามเณรจิรายุ  ชุติเดชากุล

ถาวรวราราม

6

สามเณรธันย์เทพ  บุญรัตน์

ถาวรวราราม

7

สามเณรราชัน  แก้วเกาะสะบ้า

ถาวรวราราม

8

สามเณรศุภชัย  ทองอิ่ม

ถาวรวราราม