ค้นหาข้อมูล


Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เข้าสู่ระบบ

#แชร์!!!!!! บอกศิษย์เก่า
ขอเชิญศิษย์เก่า ทุกรุ่น กรอกประวัติ เพื่อทำโครงสร้างทำเนียบศิษย์เก่า ต่อไป 
http://www.kusonsamakorn.com/anam/index.php


วัตถุประสงค์
1. เป็นศูนย์กลางติดต่อและเชื่อมความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่า
2. สร้างจิตสำนึกให้ศิษย์เก่า มีวินัย มีอุดมการณ์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
3. ยกย่องให้รางวัล หรือประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่า ที่มีผลงานดีเด่น 
4. ให้ทุนการศึกษาทางด้านผู้เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
5 สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้าวิจัยโรงเรียน
6 .ส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ศิษย์เก่า กับศิษย์ใหม่ และการสวัสดิการของศิษย์เก่