เข้าสู่ระบบ

ค้นหาข้อมูล


Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ชมรมศิษย์เก่า กศ.ว.

วัตถุประสงค์
1. เป็นศูนย์กลางติดต่อและเชื่อมความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่า
2. สร้างจิตสำนึกให้ศิษย์เก่า มีวินัย มีอุดมการณ์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
3. ยกย่องให้รางวัล หรือประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่า ที่มีผลงานดีเด่น 
4. ให้ทุนการศึกษาทางด้านผู้เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
5 สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้าวิจัยโรงเรียน
6 .ส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ศิษย์เก่า กับศิษย์ใหม่ และการสวัสดิการของศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย กรอกข้อมูลได้ที่ www.kusonsamakorn.com/anam/