เข้าสู่ระบบ

ค้นหาข้อมูล


Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

          โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัยเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอีกแห่งหนึ่ง สังกัดกองศาสนศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนขึ้นทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษาสำหรับพระภิกษุและสามเณรในคณะสงฆ์อนัมนิกายโดยมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

          ในปี พ.ศ.๒๕๒๙ สมัยที่ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี และมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์มารุต บุนนาคเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้น ท่านได้มอบหมายให้

อาจารย์สมศักดิ์ สายหยุด เลขานุการส่วนตัวดำเนินการจัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๐   ซึ่งถือว่าเป็นปีมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ  ๕  รอบ ๖๐ พรรษาและเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านจึงได้ประสานงานกับทางคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายมหานิกายและฝ่ายอนัมนิกายโดยมีวัดใกล้เคียงที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวหลายวัดด้วยกัน เช่น วัดคณิกาผลวัดปทุมคงคา วัดชัยชนะสงคราม และวัดกุศลสมาคร เป็นต้น

          โดยเฉพาะวัดกุศลสมาครแห่งนี้เป็นวัดอนัมนิกายวัดแรกที่เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวอาจารย์สมศักดิ์ สายหยุด จึงได้ประสานงานการจัดโครงการฯกับพระโกสินทร์ เลื่องซัน เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายโดยได้เสนอโครงการฯ ขึ้นไปยัง พระครูบริหารอนัมพรต(เจริญกิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร เจ้า-คณะใหญ่อนัมนิกายซึ่งท่านก็อนุโมทนายินดีให้การอุปถัมภ์สนับสนุนโครงการฯ อย่างดียิ่งโดยที่ท่านรับเป็นประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์และมี ฯพณฯศาสตราจารย์มารุตบุนนาค เป็นประธานดำเนินงานฝ่ายคฤหัสถ์ร่วมกับคณะกรรมการทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ตลอดจนสาธุชนโดยทั่วไป

          เนื่องจากเป็นปีแรกแห่งการจัดโครงการดังกล่าว ทางคณะกรรมการจึงมีความประสงค์ที่จะรับเยาวชนเพื่อเข้าร่วมบรรพชาเป็นสามเณรเพียง ๖๑ รูปเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลดังกล่าวแต่มีเยาวชนที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมบรรพชาเป็นสามเณร จำนวนมากถึง ๘๔ รูป ในระหว่างวันที่ ๖ เมษายน ถึงวันที่ ๖พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นเวลา ๓๐ วัน  ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ ในปี ๒เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.๒๕๓๑ ท่านพระครูบริหารอนัมพรต(เจริญ  กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายท่านได้เล็งเห็นคุณประโยชน์และผลที่ได้รับดังกล่าวจึงได้ปรารภกับอาจารย์สมศักดิ์ สายหยุด ว่า

          “สามเณรที่ลาสิกขาไปแล้วจะดำเนินชีวิตที่ดีในสังคมได้อย่างไรเพราะล้วนแต่เป็นเยาวชนที่ขาดแคลนปัจจัยสนับสนุนในการศึกษาหากไม่ได้รับการศึกษาที่ดีแล้วก็จะเป็นปัญหาสังคม เป็นภาระของชาติอีกและถ้าสามเณรเหล่านี้ไม่ลาสิกขาแต่อยู่เพื่อศึกษาวิชาความรู้ทางพระพุทธศาสนานับว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาฝ่ายอนัมนิกายทำอย่างไรจึงจะวางรากฐานทางการศึกษาให้แก่สามเณรเหล่านี้ได้

          อาจารย์สมศักดิ์ สายหยุด จึงได้นำคำปรารภดังกล่าว ไปปรึกษากับ ฯพณฯศาสตราจารย์มารุต บุนนาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้นท่านได้แนะนำให้ไปปรึกษากับ ร.อ.อดุลย์ รัตตานนท์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมการศาสนา  ในขณะนั้น  จึงได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นที่วัดกุศลสมาคร ทั้งนี้เพื่อเป็นศาสนสถานทางการศึกษาอีกแห่งหนึ่งของคณะสงฆ์อนัมนิกาย

          ในการดำเนินงานเริ่มแรกนั้น มี พระครูบริหารอนัมพรต(กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์มารุต บุนนาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น เป็นประธานอุปถัมภ์และที่ปรึกษามีอาจารย์สมศักดิ์ สายหยุด เป็นกรรมการและเลขานุการและแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินงานอีกหลายท่านพร้อมกับได้ทำเรื่องเสนอขอจัดตั้งโรงเรียนไปยังกรมการศาสนา เมื่อวันที่ ๒๔พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๑ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐มกราคม พ.ศ.๒๕๓๒กรมการศาสนาได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนและเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ โดยใช้อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น ในวัดกุศลสมาครเป็นสถานที่เรียนไปก่อน จนกว่าจะก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เสร็จ จึงถือเอาวันที่ ๒๐ มกราคม ของทุกปี  เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย

          จากความล่าช้าเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนนี้ ใช้เวลาถึง ๒ เดือนเพราะเนื่องมาจากกรมการศาสนาไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า“โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย” เพราะลงท้ายด้วยคำว่า “วิทยาลัย” แต่ตั้งการให้ใช้ชื่อว่า“โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดกุศลสมาคร” เหมือนกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วไป  ต่อมาภายหลังท่านองปลัดถนอมเถี่ยนถึก(อารีกุลชัย) เจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์เป็นผู้ประสานงานจนประสพความสำเร็จ โดยให้เหตุผลว่าโรงเรียนอื่น ๆยังใช้คำว่าวิทยาลัยต่อท้ายได้ เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยเป็นต้น ทำไมโรงเรียนกุศลสมาครจึงจะใช้วิทยาลัยต่อท้ายไม่ได้ และในที่สุดจึงได้ชื่ออย่างเป็นทางการของโรงเรียนว่า โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย ใช้มาจนปัจจุบันนี้

          จะเห็นได้ว่าผลสืบเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจึงทำให้โรงเรียนก่อตั้งขึ้นมาได้และสามารถผลิตบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายจนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนหลายรูปด้วยกัน

          เนื่องจากการขยายตัวทางด้านการศึกษา ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาพระเดชพระคุณพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร(เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดกุศลสมาครเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  จึงมีนโยบายในการขยายสถานที่เรียนเพิ่มเติมขึ้นที่วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม(โผวเจี๊ยวตื่อ) จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อปี ๒๕๔๓ซึ่งอาคารเรียนแห่งนี้จะรองรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนอาคารเรียนหลังปัจจุบันนี้จะเป็นสถานที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเป็นสำนักงานของครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ และสำนักงานกลุ่มที่ ๑๔  ทั้งนี้  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น